Produktiivsusklubi esitleb

Lisainfo ja tingimused

Õppekorraldus, kvaliteedi tagamise alused ja õppekava

1. Õppekorralduse alused

1.1. õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused (TäKS § 7 lg 2)

Koolitusel osalemine on kõigile avatud ning eelnev ametlik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus ei ole vajalik.

1.2. õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord (TäKS § 7 lg 2)

Koolituselt on õigus välja arvata õppijad, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil või kes salvestavad ilma loata koolitust.

1.3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord (TäKS § 7 lg 2)

Avaliku koolituse puhul saadame registreerumisel arve, mis tuleb koolituse eest tasuda arvele määratud tähtajaks. Reeglina on see enne koolituse algust, kuid täiendavad kokkulepped ja liitumine koostööpartnerite kaudu sätestab uued eraldi kokkulepitud tähtajad ja korra.

E-kursusel toimub tasumine automaatselt krediitkaardiga, mis tagab ka ligipääsu koolitusele. Eraldi arve soovi korral tuleb see tasuda arvele määratud tähtajaks. Liitumine koostööpartnerite kaudu sätestab uued eraldi kokkulepitud tähtajad ja korra.

Sisekoolituste puhul edastame arve pärast koolituse toimumist ning see tuleb tasuda arvele määratud kuupäevaks.

1.4. Täienduskoolituse eest õppetasu tagastamise tingimused ja kord (TäKS § 7 lg 2)

Kui koolitus ei vasta ootustele või esineb muid põhjendatud argumente, siis on koolituse eest võimalus 30 päeva jooksul pärast koolitust raha tagasi küsida. Selleks tuleb saata vabas vormis e-kiri aadressile arno@produktiivsusklubi.ee.

2. Kvaliteedi tagamise alused

2.1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord (TäKS § 7 lg 3)

Koolituse kvaliteet on Produktiivsusklubi prioriteet. Pärast iga koolitust teeme väiksemaid muutusi koolituses lähtuvalt enda tähelepanekutest ja osalejate tagasisidest. Mõnel korral aastas analüüsime detailsemalt tagasisidet ning viime sisse põhjalikumad muutused koolituses, et tagada kvaliteet.

2.2. Täienduskoolitusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord (TäKS § 7 lg 3)

Produktiivsusklubi koolitajaks kvalifitseerub ainult inimene, kes tõenduspõhiselt rakendab kõiki õpetatavat ka igapäeva elus. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab Produktiivsusklubi OÜ juhatus.

Praktiseerime õpetatud meetodeid ise igapäevaselt, mis aitab kaasa koolituse praktilisusele ja rakendatavusele. Oleme klientidele kättesaadavad enne ja pärast koolitust, et tekkinud küsimustele vastata.

2.3. Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord (TäKS § 7 lg 3)

Produktiivsusklubi kasutab koolituste läbiviimiseks erinevate koostööpartnerite ruume, milles on olemas kõik vajalik tehnika koolituse läbi viimiseks.

Sisekoolituse puhul vastutab reeglina ruumi organiseerimise eest tellija, kui see pole eelnevalt kokkulepitud teisiti.

3. Täienduskoolituse õppekava

3.1. Õppekava nimetus

Ajaplaneerimissüsteemi meistriklass

3.2. Õpiväljundid

Koolitusel osaleja:

  • Teab efektiivse info ja ülesannete haldamise metoodika peamiseid praktikaid ja põhimõtteid.
  • Oskab kasutada mõttekasti, et tõhusalt mõtted peast eraldiseisvasse süsteemi salvestada.
  • Oskab edukalt to-do listi struktureerida, eristada järgmisi samme projektidest ja neid sobivalt sõnastada.
  • Oskab kasutada ja struktureerida ootamiste nimekirja.
  • Oskab hallata oma aktiivseid projekte tabelis ja projekte toetavaid materjale hoiustada.
  • Oskab eristada aktiivseid projekte ja projektiideid ning viimaseid struktureeritult koguda.
  • Oskab koguda olulist infot referentsmaterjalidesse ja vajadusel kiiresti seda igapäevalus kasutada.

3.3. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel

Produktiivsusklubi koolitustel saavad osaleda inimesed, kes on väljendanud selleks soovi, tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub vähemalt B2 tasemel.

3.4. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Sisekoolituste ja avalike koolituste õppe kogumaht on 8 akadeemilist tundi, millest 7 toimub ühises klassiruumis ning 1 personaalse järelkonsultatsioonina. Auditoorne osa jaotub umbes pooleks teooria ja praktiliste ülesannete osas. Iseseisev töö on õpitud süsteemi rakendamine ning see saab loomulikus elu osaks, mida koolituse mahus ei kajastata.

E-kursuse puhul on mahud samad, aga kogu õpe toimub interneti keskkonnas.

3.5. Õppe sisu

Ajaplaneerimissüsteemi meistriklass on koolitus, mis aitab osalejatel luua info ja ülesannete haldamiseks tervikliku süsteemi, kuhu saab kokku tuua kõik to-do listid, projektid ja ideed. Süsteem aitab koolituse läbinutel tõhusalt ja stressivabalt tulemusi saavutada.

Kursus võtab põhjalikult läbi kõik süsteemi osad, mis on efektiivseks tegutsemiseks vajalikud.

10:00 Sissejuhatus & tehniline ettevalmistus.
11:00 Mõttekast. Kuidas olla hetkes kohal?
11.30 Kohvipaus.
11:45 Ideed. Kuidas hoida alles häid ideid tulevikuks?
12:00 Projektid. Kuidas saada tegelik ülevaade elus toimuvast?
12:30 Projekti toetavad materjalid. Mis aitab projekte efektiivselt teostada?
13:00 Lõuna. 
14:00
Kalender. Kuidas kasutada kalendrit tõhusaks planeerimiseks?
14:15 Tegevuste nimekiri. Kuidas ehitada üles tõeliselt toimiv järgmiste sammude nimekiri?
14:35 Ootamised. Kuidas pidada järge selles, mida teised on meile lubanud?
14:50 Materjalid. Kuidas leida üles oluline info lihtsa vaevaga ja õigel ajal?
15:05 Eraldiseisvad süsteemid. Kuidas integreerida muud süsteemid uue süsteemiga?
15:20 Kohvipaus.
15:35 Refleksioon. Kuidas tagada, et süsteem Sind aitama jääb?
16:00 Boonusmaterjal. Mis on lisanipid ja vahendid, et produktiivsust tõsta?
16:30 Kokkuvõte & tähistamine.
17:00 Lõpp.

3.6. Õppekeskkonna kirjeldus

Avalikud ja sisekoolitused toimuvad reeglina koostööpartneri tingimustele vastavas ruumis. Lähtuvalt olukorrast on võimekus koolitust läbi viia ka interneti vahendusel kasutades selleks Zoom rakendust.

Ettesalvestatud materjalidega e-kursust saab läbida Teachable keskkonnas.

3.7. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tunnistuse saamiseks tuleb läbida kogu õppekava maht. Järelkonsultatsiooni käigus hindab koolitaja, kas õpitut on rakendatud ja positiivse tulemuse korral väljastab tunnistuse, kui osaleja seda soovib.

3.8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Produktiivsusklubi koolitajaks kvalifitseerub ainult inimene, kes tõenduspõhiselt rakendab kõiki õpetatavat ka igapäeva elus. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab Produktiivsusklubi OÜ juhatus.